Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

W DNIU 1 WRZEŚNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r.

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Procedura postępowania i zachowania została zamieszczona na stronie www.sp3zabkowice.pl  bardzo proszę o zapoznanie się z nią i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych przy ulicy Orkana 32 klasy I-IV i na ulicy Powstańców Warszawy 8E klasy V-VIII oraz obiektach sportowych z których szkoła korzysta (hala sportowa, basen kryty, boisko LO). 

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.    Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualny telefon).

2.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3.    Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

4.    Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

5.    Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

6.    Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną, jedynie rodzice i opiekunowie uczniów klas I-III mogą przebywać na korytarzach w okolicach klas w których przebywają ich dzieci, zachowując i przestrzegając zasady obowiązującego prawa związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym.

7.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8.         W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

9.         W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek dla uczniów klas I-III, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań. Uczniowie Klas IV-VIII na przerwach zakładają maseczki w przestrzeniach wspólnych jak korytarze, toalety itp. Na lekcjach w salach dydaktycznych i w świetlicy uczniowie nie zakładają maseczek

10.  Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

11.     Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym  i bocznym do placówki.

12.     Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

13.     Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

14.     Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych

15.     Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

16.     Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

17.     Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

I. 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

1.       Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

2.       Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi obsługi bądź nauczycielowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

3.       Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4.       Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

5.       Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

6.       Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem oraz przez e-dziennik.

7.   Uczniowie klas IV – VIII, po zakończonych lekcji udaje się do szatni i do wyjścia głównego szkoły w celu opuszczenia placówki.

8.Uczniowie dojeżdżający komunikacją miejską zgodnie z przepisami prawa po wejściu do autobusu muszą zakładać maseczki zakrywając nos i usta.

 

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

  Bogusława Raba

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22
Przewiń do góry
Skip to content