Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

im. Mikołaja Kopernika

w Ząbkowicach Śląskich

uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3

 im. Mikołaja Kopernika w dniu 22 listopada 2017 r.


Rozdział I

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Niniejszy statut uchwalony został uchwałą Rady Pedagogicznej 22 listopada 2017 roku na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami)
 5. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526
  ze zmianami).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r.
  w sprawie sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy
  w szkołach publicznych.

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedziba główna szkoły mieści się przy ul. przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.; inna lokalizacja prowadzenia zajęć: ul. Powstańców Warszawy 8d,
  ul. Cukrownicza 8 oraz na Os. XX – lecia 52a w  Ząbkowicach Śl.
 3. Szkoła nosi numer 3.
 4. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika.
 5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
  w Ząbkowicach Śląskich i jest używana w pełnym brzmieniu.
 6. Szkołę prowadzi Gmina Ząbkowice Śl.  .
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 8. Szkoła używa pieczęci urzędowych z nazwą szkoły w pełnym brzmieniu zgodnie
  z odrębnymi przepisami. Tablice i stemple zawierają nazwę szkoły, numer porządkowy
  i siedzibę.

§ 2

 1. Nauka w szkole trwa 8 lat.
 2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
  i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika  
w Ząbkowicach Śl.

statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Ząbkowicach Śląskich.

nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły;

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

organie prowadzącym – należy przez to rozumieć  np. Gminę Ząbkowice Śląskie.

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

 1. Celem szkoły jest:
 2. Kształcenie i wychowywanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadpodstawowych  i życia we współczesnym świecie.
 3. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, społecznego i fizycznego.
 4. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 5. Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu oraz przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze
  i środowisku naturalnym.
 6. Zdobywanie rzetelnej wiedzy, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
 7. Przygotowanie do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
  i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej.
 8. Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych.

§ 6

 1. Szkoła realizuje:
 2. podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 3. szkolny plan nauczania;
 4. szkolny zestaw programów nauczania;
 5. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;
 6. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie
  Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 7. zapewnia bezpłatne nauczanie i możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki
  z niezbędnym wyposażeniem;
 8. przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem zgodnie z odrębnymi przepisami;
 9. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 10. w miarę swoich możliwości ułatwia naukę uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie
  z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami psychofizycznymi. W zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów szkoła, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, organizuje klasy integracyjne lub terapeutyczne, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy;
 11. W szczególnych przypadkach, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, organizuje uczniom indywidualne nauczanie;
 12. w miarę potrzeb i możliwości, i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może utworzyć klasy realizujące rozszerzony program nauczania;
 13.  współpracuje z rodzicami ucznia we wszystkich sferach, a także udziela informacji dotyczących zadań szkoły i przepisów prawa oświatowego.
 14. Zapewnia uczniom opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną, na podstawie odrębnych przepisów, szczególnie  poprzez:
 15. stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 16. zatrudnienie pedagoga i psychologa szkolnego;
 17. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 18. wspomaganie uczniów poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz z zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 19. prowadzenie zajęć specjalistycznych;
 20. porady, konsultacje, warsztaty;
 21. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 22. zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia;
 23. W celu rozwijania uzdolnień, talentów i zainteresowań uczniów organizuje się
  w miarę możliwości placówki oraz zapotrzebowania ze strony uczniów, nieodpłatną jak najbogatszą ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły w następujących formach:
 24. koła przedmiotowe, zainteresowań i artystyczne
 25. zespoły wokalne
 26. chór szkolny
 27. zespoły taneczne
 28. teatr szkolny
 29. Szkolny Klub Wolontariatu
 30. zajęcia „Mały Ratowniczek”
 31. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
 32. dodatkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne
 33. inne dodatkowe zajęcia wykraczające poza ramowy program nauczania
 34. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości poprzez:
 35. korzystanie ze świetlicy szkolnej;
 36. korzystanie ze stołówki szkolnej;
 37. korzystanie ze szkolnej biblioteki i czytelni;
 38. korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 39. współpracę z instytucjami wspomagającymi.
 40. Organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce  etyczno – moralnej
  w wymiarze określonym odrębnymi przepisami i w miarę potrzeb.

§ 7

 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie ich rozwoju i stwarzanie warunków do pełnego wykorzystania umiejętności społecznych
  i emocjonalnych w życiu szkoły oraz aktywnego uczestnictwa w środowisku społecznym.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej polega na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i ich zaspokajaniu.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana jest wszystkim uczniom, którzy jej wymagają,  w szczególności uczniom:
 5. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. posiadającym opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej;

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom uczniów
i nauczycielom.

§ 8

 1. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
 2. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 3. rozpoznanie trudności dydaktyczno-wychowawczych lub zaburzeń zachowania uczniów oraz zaplanowanie formy wsparcia, zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców ucznia lub wskazanie do diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 4. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 5. uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych ich dzieci lub problemów wychowawczych oraz zapoznanie pozostałych nauczycieli uczących i wychowawców z wynikami badań dostarczonych przez rodziców;
 6. dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia i uwzględnianie ich przy ocenianiu, adekwatnie do stwierdzonych trudności u ucznia.
 7. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną,
  w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
  1. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
  1. szczególnych uzdolnień;

§ 9

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia go pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca oddziału, dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba planują
  i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
 4. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

§ 10

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form, okresu oraz wymiaru godzin udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.
  1. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
   w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

§ 11

 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia, w sposób przyjęty w szkole.
  1. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12

 1. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zapewnia dyrektor szkoły, który w określonych przepisami przypadkach zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów lub asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej)
  z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
 3. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 1, realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 4. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy.

§ 13

 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Prawie oświatowym, ustawie o systemie o światy i przepisach wykonawczych do tych ustaw, stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez:
 3. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 4. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 5. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
 6. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 7. kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;
 8. sprzyja zachowaniom proekologicznym;
 9. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego
  i szkolnego;
 10. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 11. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły
  i społeczności lokalnej;
 12. wdraża do dyscypliny i punktualności.
 13. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, kształtujący prawidłowe postawy u uczniów w młodszym i starszym wieku szkolnym oraz będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 14

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej szkoła w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
 2. urozmaicony proces nauczania,
 3. naukę języków obcych,
 4. wykorzystanie technologii komputerowych  w  procesie edukacyjnym,
 5. organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych;
 6. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:
 7. organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy lub firm marketingowych,
 8. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,
 9. rozwijanie zainteresowań;
 10. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;
 11. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym trudności w nauce.

§ 15

 1. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
 2. promocji i ochronie zdrowia;
 3. ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza.
 5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:
 6. pomoc materialną oraz dożywianie uczniów;
 7. opiekę świetlicową;
 8. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych;
 10. realizację zajęć i warsztatów profilaktycznych.
 11. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska uczniów przeprowadzoną przez szkołę, lekarza, poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków.

§ 16

Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy
i wsparcia, szkoła zapewnia w szczególności:

 1. pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 2. konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
 3. pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego. 

§ 17

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
 2. podczas zajęć edukacyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, a w klasach integracyjnych również nauczyciele wspomagający;
 3. podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele pełniący dyżury.
 4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 18

Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe.

§ 19

 1. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe zasady organizacyjno – porządkowe wycieczek szkolnych określa Regulamin organizowania wycieczek szkolnych, który ustala dyrektor szkoły.
 3. Zasady korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkoły określa dyrektor w drodze regulaminu.

§ 20

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 3. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:
 4. udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy materialnej oraz występowanie z wnioskami do OPS-u, fundacji lub innych instytucji;
 5. wspomaganiu możliwości korzystania z pomocy poradni psychologiczno- pedagogicznej;
 6. objęciu zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub korekcyjno-kompensacyjnymi.
 7. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przyznaje się na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.

§ 21

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece przez etap edukacyjny, obejmujący odpowiednio:
 3. klasy I-III szkoły podstawowej;
 4. klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
 5. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 6. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 7. z urzędu – wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub
  z przyczyn organizacyjnych szkoły;
 8. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 9. na pisemny wniosek co najmniej 3/4 rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu Uczniowskiego.
 10. Wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

 ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE

§ 22

 1. Szkołą kieruje dyrektor. 
 2. W szkole działa Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. 
 3. Działające organy w szkole wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 4. Organy, o których mowa w ust. 2 współdziałają poprzez wymianę informacji
  o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy szkoły mogą zapraszać się wzajemnie na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.
 5. Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje dyrektor szkoły. 
 6. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa w ust. 3 i 4, dyrektor nie rzadziej niż raz na pół roku organizuje spotkania z przewodniczącymi: Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. Radę Pedagogiczną reprezentuje nauczyciel specjalnie do tego wyznaczony.

§ 23

 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 24

 1. Dyrektor planuje, kieruje, organizuje i monitoruje w szkole.
  1. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz dba o zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 
  1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
 2. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
  1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły lub przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
  1. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, a także przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
  1. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, 
  1. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  1. kontrolowanie przestrzegania postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród
   i kar stosowanych wobec uczniów,
  1. występowanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu
   z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  1. podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka obcego,
  1. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
  1. powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego,
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji,
  1. realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  1. przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególności wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  1. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, o ile są zgodne z przepisami prawa,
  1. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
  1. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
   i opiekuńczej szkoły,
  1. realizowanie pozostałych zadań wynikających z odrębnych przepisów;

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. opracowanie arkusza organizacji szkoły, 
  1. dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
  1. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć ,
  1. określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych,
  1. przygotowanie projektu planu pracy szkoły,
  1. określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pełnienia dyżurów nauczycielskich, regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych;

 3) w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowanie projektu planu finansowego szkoły i jego zmian,
  1. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
  1. realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
  1. organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  1. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
  1. nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
  1. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
  1. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5) w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  1. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,
  1. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
   i powszechnej samoobrony.

4. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły zapewnia dyrektor

§ 25

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności wykonuje zadania,
  o których mowa w art. 68 ust. 5 Prawa oświatowego.
 3. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

§ 26

 1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły.
 2. Zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 27

 1. Przy 12 oddziałach uczących się w szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze w miarę zwiększania się ilości oddziałów.
 3. Liczba wicedyrektorów określana jest w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 4. Dyrektor szkoły dokonuje podziału kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności dla osób, którym powierzono stanowiska kierownicze.
 5. Zadania wicedyrektora:
 6. ścisła współpraca z dyrektorem;
 7. zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności;
 8. przygotowanie projektów:
 9. rocznego programu pracy szkoły
 10. tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
 11. planu dyżurów nauczycieli,
 12. kalendarza imprez;
 13. informacji o stanie pracy szkoły
 14. organizacja bieżącej działalności pedagogicznej szkoły oraz uroczystości szkolnych;
 15. udzielanie informacji rodzicom, odpowiadanie na ich wnioski i skargi;
 16. współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną;
 17. sprawowanie nadzoru pedagogicznego wg zakresu czynności;
 18. wykonywanie  innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły
 19. Uprawnienia i odpowiedzialność:
  1. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia dyżuru;
  1. ma prawo do wydawania poleceń służbowych;
  1. ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień, kar porządkowych;
  1. używa pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły;
  1. podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań;
  1. odpowiada za realizację powierzonych zadań przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego;
  1. odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienie szkoły.
  1. jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
 20. Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora określa dyrektor szkoły.
 21. Tryb powołania i odwołania wicedyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 28

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 29

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 2. zatwierdzanie planu pracy szkoły,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych 
  w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
 5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 9. roczną organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 10. projekt planu finansowego szkoły,
 11. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 12. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 13. inne sprawy istotne dla szkoły wynikające z odrębnych przepisów;
 14. Rada pedagogiczna ponadto:
 15. przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian,
 16. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego;

§ 30

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki działania Rady Rodziców oraz stale współpracuje z nią – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 31

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:
  1. w sprawie utworzenia Rady Szkoły;
  1. oceny pracy nauczyciela;
  1. wewnątrzszkolnego oceniania;
  1. szkolnego zestawu programów oraz podręczników.
   1. Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:
 2. udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 3. działaniu na rzecz stałej poprawy bazy;
 4. pozyskiwaniu środków finansowych na zadania określone w regulaminie Rady Rodziców;
 5. współdecydowaniu o formach pomocy uczniom.

§ 32

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów szkoły.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów szkoły.
 3. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 33

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  1. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

§ 34

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły wynikające z odrębnych przepisów, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
 2. prawo do zapoznania sie z programem nauczania,
 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
 4. prawo do organizacji życia szkolnego,
 5. prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazetki,
 6. prawo do organizacji życia szkolnego (imprez, uroczystości itp.) w porozumieniu
  z dyrektorem szkoły.
 7. prawo wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
  1. Samorząd Uczniowski ponadto:
 8. współuczestniczy w tworzeniu:
  1. programu wychowawczo-profilaktycznego,
  1. zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;
 9. na prośbę dyrektora wyraża opinię o pracy nauczyciela;
 10. występuje w sprawach określonych w statucie.

§ 35

Spory między organami szkoły rozpatrywane są na terenie szkoły z zachowaniem zasady obiektywizmu. 

§ 36

 1. Spory między organami szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest dyrektor) rozwiązuje dyrektor szkoły. 
 2. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia sporu dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 37

 1. Spory między dyrektorem a radą rodziców oraz między dyrektorem a samorządem uczniowskim rozstrzyga rada pedagogiczna.
 2. Spory pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną rozpatruje – w zależności od zakresu kompetencji – organ prowadzący szkołę lub Dolnośląski Kurator Oświaty. 

§ 38

Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 39

 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy szkoły;

2) arkusz organizacji szkoły;

3) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 40

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania oraz zestawem programów nauczania dla danej klasy i danego typu, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Liczba uczniów w oddziale powinna być zgodna z wytycznymi organu prowadzącego.
 3. W klasach I – III szkoły zajęcia są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Prawie oświatowym.
 4. W szkole, w razie potrzeby, mogą być zorganizowane oddziały integracyjne, specjalne albo klasy terapeutyczne według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 41

 1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
 2. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje z pedagogiki specjalnej.
 3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o którym mowa w ustępie poprzednim, można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupie liczących nie więcej niż 26 uczniów. W oddziałach liczących powyżej 26 uczniów możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych, z podziałem na   chłopców i dziewczęta.
 7. Zajęcia edukacyjne dodatkowe bądź zajęcia zorganizowane z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów, mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych, a także poza szkołą, w szczególności podczas wyjść i wycieczek.
 8. Na wniosek lub za zgodą rodziców  oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki.

§ 42

 1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o powszechną dostępność. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie od 7. roku życia.
   1. Na wniosek rodziców naukę może rozpocząć dziecko sześcioletnie, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa.
   1. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 43

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do rozpoczęcia ferii zimowych, a drugi – od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia przed feriami letnimi.
 2. Terminy ferii określa właściwy minister edukacji narodowej na dany rok szkolny.

§ 44

 1. W szkole nie obowiązuje jednolity strój szkolny, uczniowie nie mają obowiązku noszenia mundurków. Obowiązuje czysty, schludny ubiór.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 45

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach (np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych itp.) dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej.  Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 minut do 60 minut.
 3. Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę i zaczynają się od godziny 8.00. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 15 minut. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 4. Niektóre zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie wycieczek i wyjazdów jak „zielone i białe szkoły” i inne.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne trwają 45 minut.

§ 46

 1. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
 2. W szkole mogą odbywać się wszelkiego typu zajęcia nadobowiązkowe dla uczniów prowadzone przez pracowników szkoły lub osoby z zewnątrz nieodpłatnie lub finansowane z innych źródeł. Zajęcia te prowadzone są za zgodą dyrektora szkoły.

§ 47

 1. W szkole jako przedmiot jest prowadzona lekcja religii dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, mogą przebywać w świetlicy lub bibliotece i czytelni. Jeśli lekcja religii jest na pierwszej lub ostatniej lekcji na wniosek rodziców dziecko może rozpoczynać lub kończyć wcześniej zajęcia.

Rozdział V

WEWNĄTRZSZKOLNY SYTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 48

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.
 2. Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
   w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo-doradczych. 

§ 49

Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie:

 1. rozwijają umiejętności pracy zespołowej;
  1. wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
  1. posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.

§ 50

Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ:

 1. potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 
  1. rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia określonych działań; 
  1. wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów;
  1. znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym uczniom;
  1. włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji
   i doradztwa zawodowego w szkole,
  1. posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. 

§ 51

 1. Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze.
  1. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 52

Formy działań adresowane do uczniów szkoły obejmują:

 1. badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety); 
  1. zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie
   i swoich predyspozycji zawodowych; 
  1. warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
   i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem;
  1. udostępnianie informacji o zawodach, szkołach; 
  1. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
  1. prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów; 
  1. udzielanie indywidualnych porad uczniom;
  1. organizowanie wycieczek.

§ 53

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to: 

 1. aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja;
  1. metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról;
  1. metody testowe – kwestionariusze, ankiety, testy;
  1. metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne; 
  1. treningi umiejętności społecznych, miniwykłady, pogadanki.

§ 54

Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole obejmują:

 1. kształtowanie aktywności zawodowej uczniów; 
  1. pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych
   z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci; 
  1. dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
  1. świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe; 
  1. mniej niepowodzeń szkolnych.  

Rozdział VI

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ

W ZAKRESIE WOLONTARIATU

§ 55

 1. W szkole organizuje się Szkolny Klub Wolontariusza. 
 2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są
  w szczególności poprzez:
  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
  1. uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
  1. kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
  1. inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 
  1. kształtowanie umiejętności działania w zespole;
  1. zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  1. angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym. 
 3. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:
  1. przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;
  1. zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
  1. propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów;
  1. podejmowanie działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza i informowanie
    o wynikach tej działalności na stronie internetowej szkoły lub w gazetce szkolnej;
  1. zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy; 
  1. szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  1.  systematyczne zebrania członków wolontariatu;
  1. pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym
   i niepełnosprawnym;
  1. tworzenie obszarów potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego w zakresie objętym działaniem wolontariackim;
  1. monitorowanie działalności wolontariuszy. 
 4. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele koordynatorzy. 
 5. W momencie powołania Szkolnego Klubu Wolontariusza dyrektor, opiekun klubu oraz nauczyciele koordynatorzy opracowują regulamin działalności klubu.

Rozdział VII

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

§ 56

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:
 4. uczniowie;
 5. nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
 6. rodzice uczniów;
 7. inne osoby – za zgodą dyrektora.
 8. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 9. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
 10. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
 11. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 12. gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
 13. prowadzenie katalogów bibliotecznych;
 14. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury;
 15. egzekwowanie zwrotu książek;
 16. współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 17. nawiązanie i prowadzenie współpracy z biblioteką publiczną;
 18. propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki literackie);
 19. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
 20. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
 21. określenie godzin wypożyczania książek.
 22. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki, mierzone w godzinach zegarowych, ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 23. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.

§ 57

Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się  poprzez: 

 1. poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej;
 2. wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami
  i ośrodkami informacji;
 3. informowanie użytkowników o zbiorach w warsztacie informacyjnym, dniach
   i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek, zachęcanie do korzystania z nich;
 4. uzyskiwanie, upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych przygotowywanych przez różne instytucje kultury i organizacje społeczne.

§ 58

 1. Działalność biblioteki związana z podręcznikami, materiałami edukacyjnymi
  i ćwiczeniowymi określona jest w szkolnym regulaminie korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału edukacyjnego lub innego materiału bibliotecznego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu zgodnie z ww. regulaminem.

Rozdział VIII

ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

§ 59

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, w szczególności ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły albo inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
 2. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
 3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 
 4. Świetlica organizuje zajęcia  uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 5. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli wychowawców grup wychowawczych, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin.

§ 60

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustalana jest w porozumieniu
  z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia w ramach środków przyznanych szkole na ten cel.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 4. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa regulamin stołówki szkolnej. 

§61

W szkole działa sklepik szkolny, którego funkcjonowanie oparte jest na odrębnych zasadach.

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE STOWARZYSZENIAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

§ 62

 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole, całą szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.
 2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez szkołę odpowiednich środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie innowacji.

§ 63

Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele określone w Statucie obejmuj ą swoim zakresem zadania objęte innowacją. 

§ 64

 1. Współpraca, o której mowa w §63 statutu, polega w szczególności na:
 2. informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego szkołę, jak również korespondencyjnie  (listownie i w drodze elektronicznej);
 3. organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;
 4. opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych zainteresowań;
 5. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym uczestniczących w prowadzeniu innowacji;
 6. promowaniu realizowanej innowacji.
 7. W celu realizacji współpracy szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania i warunki rozwiązania. 

ROZDZIAŁ X

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 65

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: nauczyciela wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa
  w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 66

 1. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
 2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz podstawowymi funkcjami szkoły polega w szczególności na:
 3. zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych wycieczek i uroczystości szkolnych;
 4. kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych formach doskonalenia;
 6. organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 7. zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz umiejętnościami;
 8. poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
 9. dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów;
 10. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. podmiotowym traktowaniu każdego ucznia, wspieraniu jego rozwoju, indywidualizowaniu pracy z nim na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych;
 12. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach;
 13. jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspierającym każdego ucznia wg zasad obowiązujących w szkole;
 14. dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz
  o szczególnych uzdolnieniach;
 15. prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów;
 16. realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy szkoły na dany rok szkolny;
 17. systematycznym i właściwym prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki;
 18. aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów zadaniowych albo jej komisjach;
 19. przestrzeganiu zapisów statutu i postanowień przepisów prawa.
 20. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, nauczyciel przede wszystkim:
 21. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, w szczególności poprzez reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie, zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły lub wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona przestępstwa albo stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;
 22. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
 23. planową realizację podstawy programowej oraz wybranego programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych,
 24. formułowanie wymagań edukacyjnych,
 25. stosowanie metod i form pracy dostosowanych do sposobu uczenia się ucznia,
 26. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzone zajęcia,
 27. właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 28. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 29. w oparciu o rozpoznane potrzeby udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, a w przypadkach szczególnych dostosowuje wymagania;
 30. bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia postępy i osiągnięcia edukacyjne ucznia, stosuje wspierającą i motywacyjną funkcję oceny poprzez właściwe uzasadnianie;
 31. sprawdzone pisemne prace odpowiednio udostępnia uczniom oraz ich rodzicom;
 32. permanentnie doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną oraz korzystanie ze szkolnych
  i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej: kursów, warsztatów
  i konferencji metodycznych i szkoleń;
 33. bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, w tym zespołów zadaniowo- problemowych i przedmiotowych;
 34. dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
 35. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli regulują odrębne przepisy.

§ 67

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów.
 2. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. Zespół pracuje według sporządzonego planu. Z prac zespołu sporządzany jest protokół, który przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej.

§ 68

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy Szkoły.

4. Zadania zespołu obejmują:

 1. ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór podręczników;
  1. modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji doboru tych programów;
  1. opiniowanie własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
  1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
  1. koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole;
  1. współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz w sprawach wychowawczych i opiekuńczych;
  1. rozpoznawanie wśród uczniów warunków psychofizycznych, zdrowotnych, rodzinnych i materialnych oraz wnioskowanie do dyrektora szkoły o udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym.
 2. Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej wspólnie ustalają szczegółowe zasady formułowania ocen opisowych (klasyfikacyjnej oraz zachowania) oraz informują o nich uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

§ 69

 1. Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania określone dla nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze,
  a w szczególności:
 2. tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów oddziału;
 4. rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych;
 5. podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 6. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
  1. diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
  1. wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):
  1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
   i integrujące zespół uczniowski,
  1. ustala treści i formy zajęć tematycznych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy;
  1. zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
   i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki i wsparcia;
  1. utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
 7. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 8. określenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
 9. włączania ich w sprawy życia klasy oraz społeczności szkolnej,
 10. przekazywania im informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu uczniów swojego oddziału, a także o przeciwdziałaniu trudnościom
  i niepowodzeniom szkolnym;
  1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
  1. udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itd.;
  1. kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach tolerancji
   i poszanowania godności osoby ludzkiej;
  1. prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 70

 1. Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów swojego oddziału.
 2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie
  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym określenie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki, jest zadaniem zespołu utworzonego odpowiednio z nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.

§ 71

 1. Pedagog koordynuje udzielaną w szkole pomocą psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz współdziała z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
 2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
 3. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów;
 4. analizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów i pomoc w ich przezwyciężaniu;
 5. podejmowanie działań na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, szczególnej sytuacji życiowej lub losowej;
 6. stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,  OPS, stowarzyszeniami i fundacjami udzielającymi wsparcia uczniom;
 7. prowadzenie poradnictwa na rzecz uczniów i rodziców;
 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.
 9. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 10. profilaktyka wad wymowy;
 11. podejmowanie działań nad zapewnieniem prawidłowego rozwoju mowy uczniów;
  1. prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój mowy;
  1. zapewnianie pomocy o charakterze terapeutycznym;
  1. pedagogizacja rodziców;
 12. prowadzenie przesiewowych badań wymowy u dzieci;
 13. stymulacja rozwoju mowy;
 14. profilaktyka dysleksji;
 15. podnoszenie świadomości językowej uczniów. 
 16. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 17. informowanie o zawodach istniejących na rynku pracy;
 18. przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia;
 19. wskazanie uczniom przesłanek, jakimi należy kierować przy wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 20. przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;
 21. informowanie o wymaganiach na rynku pracy;
 22. kształtowanie umiejętności i konsekwencji podejmowania samodzielnej decyzji.
 23. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza pedagoga lub innego specjalistę albo wychowawcę lub nauczyciela planującego i realizującego zadania
   z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 24. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 25. Specjaliści, o których mowa w ust. 2–4, realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły oraz prowadzą dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
  z odrębnymi przepisami, w szczególności dzienniki, do których wpisują tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona
  i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziałają przy wykonywaniu wyznaczonych zadań.

§ 72

 1. Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni
  w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  w szczególności:
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie
  z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 3. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą
  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 4. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 5. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 6. Asystent i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły. 
 7. Do zadań asystenta w szczególności należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
 8. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy wspomaganie nauczyciela
  w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu,
   a także wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych. Pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

§ 73

 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi:
 2. intendent;
 3. główny księgowy;
 4. główny specjalista
 5. pomoc kuchenna;
 6. szef kuchni;
 7. woźny;
 8. pracownik gospodarczy;
 9. sekretarz;
 10. sprzątaczka.
 11. Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza dyrektor, uwzględniając Kodeks pracy oraz Regulamin pracy szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umów o pracę.

ROZDZIAŁ XI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 74

 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.
 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
 3. Nauczyciele, na podstawie realizowanego przez siebie programu nauczania, opracowują na każdy rok szkolny wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 5. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 6. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 7. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

§75

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikające
  z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym;
 3. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 4. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 5. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 6. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w szczególności określa zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu nauczania oraz wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

§ 76

 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
 2. z pracy pisemnej – poprzez jej sprawdzenie oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze, co
   i jak wymaga poprawy oraz ustne dodanie komentarza, jak powinien dalej się uczyć,
 3. z bieżącej odpowiedzi ustnej, wykonywanego zadania lub ćwiczenia albo obserwacji działalności ucznia w czasie zajęć edukacyjnych – poprzez wskazówki pomocne
  w dalszym uczeniu się lub wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy,
 4. z zadania domowego lub analizy notatek w zeszycie przedmiotowym – poprzez wskazanie na systematyczność pracy ucznia, charakter pisma, estetykę, poprawność merytoryczną oraz językową, a także określenie, jak powinien dalej się uczyć,
 5. z działalności praktycznej ucznia lub testu sprawnościowego poprzez szacowanie
  i wartościowanie wytworu pracy ucznia, stopnia zaangażowania oraz wysiłku wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych,
 6. ocenę klasyfikacyjną – poprzez informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
  w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania albo w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania.
  1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
   1. Uczeń zabiera prace pisemne do domu a następnie podpisane przez rodziców oddaje właściwemu nauczycielowi
   1.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
   1. Dokumentacja dotycząca egzaminów lub zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora lub wychowawcę oddziału na terenie szkoły w uzgodnionym miejscu oraz czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
   1. Podczas wglądu dokumentacja, o której mowa w pkt. 4 dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. W szczególności nie dopuszcza się możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub części udostępnianej dokumentacji.
   1. Pisemne prace ucznia przechowują nauczyciele do końca roku szkolnego.

§ 77

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. bieżącej;
  1. śródrocznej i rocznej;
  1. końcowej.
   1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego,
    w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
    1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w § 78 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 zasad oceniania wewnątrzszkolnego śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
    1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów
     z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu według skali określonej w § 78  ust. 2 pkt 2 i pkt 3 zasad oceniania wewnątrzszkolnego rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
    1. Śródroczna ocena klasyfikacyjna wystawiona za drugi semestr jest równocześnie oceną roczną.
    1. Klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inny, upoważniony do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciel.
    1. Klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie  uzyskanej przez ucznia liczby punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
    1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
    1. Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną ocenę semestralną niedostateczną powinien zaliczyć wymagany zakres materiału ustalony w szkolnym planie nauczania na dany semestr w terminie ustalonym z nauczycielem.
    1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną według skali zawartej w § 78  ust. 2 pkt 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
    1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 3. rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań;
 4. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 5. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 6. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 8. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 9. okazywanie szacunku innym osobom.

§ 78

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej:
 2. oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według następującej skali:
  1. A (wspaniale),
  1. B (bardzo dobrze) ,
  1. C (ładnie),
  1. D (pomyśl),
  1. E (postaraj się)
  1. F (pracuj więcej)  ,

z możliwym stosowaniem dodatkowych symboli:

nb- nieobecność na sprawdzianie,

z – zwolniony/a z wykonywania określonych ćwiczeń,

np – nieprzygotowanie do zajęć ,

bz – brak zadania, zeszytu lub materiałów edukacyjnych,

 • bieżące ocenianie zachowania jest zaznaczane w dokumentacji nauczyciela za pomocą symboli”+”, „-„;
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  • Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
   i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
   z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
   • Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:
 • oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według następującej skali określonej w odrębnych przepisach:
 • celujący – 6,
 • bardzo dobry – 5,
 • dobry – 4,
 • dostateczny – 3,
 • dopuszczający – 2,
 • niedostateczny – 1,

z możliwym stosowaniem w powyższej skali znaków graficznych „+” i „-” oraz dodatkowych symboli:

nb – nieobecność na sprawdzianie,

zw – zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń,

np – nieprzygotowanie do zajęć .

bz – brak zadania, zeszytu lub materiałów edukacyjnych,

 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (wraz
  z dopuszczalnymi ich skrótami) ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6 (cel.) ,
 • stopień bardzo dobry –  5 (bdb),
 • stopień dobry – 4 (db),
 • stopień dostateczny – 3 (dst),
 • stopień dopuszczający – 2 (dop),
 • stopień niedostateczny -1 (ndst);

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt. a-e, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o której mowa w pkt. f.

 • śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt. a-e, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt. f.

 • Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
  • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§79

 1. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej,
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
  1. roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 2. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyrażane są według skali zawartej w §78 ust.2 pkt 2. Końcowa ocena klasyfikacyjna z zachowania jest wyrażana według skali zawartej w §78 ust. 2 pkt 3.

§ 80

 1. W szkole ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

Skala ocen Elementy treści nauczania Komentarz do  wymagań edukacyjnych Uwagi
Dopuszczający 2 Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu; potrzebne w życiu. Uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne
i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności.
 
Dostateczny 3 Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć); łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego; o niewielkim stopniu złożoności, przystępne; często powtarzające się w programie nauczania; dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie edukacyjnym (w danej klasie);  Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Warstwa ta nie powinna przekraczać 50% treści programu
i powinna obejmować podstawę programową.
Dobry 4 Istotne w strukturze przedmiotu (zajęć); bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych; przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych; użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;  o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej; wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej; Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, ale nieobejmujące całego programu nauczania.
Bardzo dobry 5 Złożone, trudne, ważne do opanowania; wymagające korzystania z różnych źródeł; umożliwiające rozwiązywanie problemów; pośrednio użyteczne w życiu szkolnym; pełne opanowanie treści programu nauczania. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie); Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. Mogą wykraczać poza opublikowany program nauczania.
Celujący 6 Znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu (zajęć , dziedziny edukacji); stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; wynikające z indywidualnych zainteresowań; zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

Kryteria oceniania zachowania

§ 81

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca oddziału informuje uczniów
  i rodziców o kryteriach bieżącego oceniania zachowania.
 2. Wychowawca    klasy   ustalając    śródroczną   i    roczną   ocenę z   zachowania   ucznia   kieruje   się   wyznaczonymi   kryteriami   punktowymi uwzględniającymi następujące sfery:

 1. Uczeń Wywiązuje się ze swoich obowiązków

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Nosi potrzebne przybory, podręczniki, zeszyty, ćwiczenia oraz strój na wf   +10pkt
  Brak potrzebnych przyborów, podręczników, zeszytów, ćwiczeń oraz stroju na wf   -10 pkt
  Systematycznie odrabia zadania domowe, uzupełnia ćwiczenia   + 20pkt
  Nie odrabia systematycznie zadań domowych, nie uzupełnia ćwiczeń   -20pkt
  Odpisuje zadania domowe -10pkt  
  Umożliwia odpisanie zadania domowego -5 pkt  
  Za każde nieusprawiedliwione spóźnienie – 10pkt  
  Brak nieusprawiedliwionych spóźnień w ciągu semestru   +20 pkt
  Brak nieusprawiedliwionych godzin   +30pkt
  Za 100% frekwencję   +100pkt
  Za ucieczkę z lekcji -15pkt za  1 godzinę  
  Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę   od -5pkt
  Za nieobecność w świetlicy podczas zastępstw oraz po lekcjach (zgodnie z deklaracją) -5pkt  
  Średnia ocen powyżej 5,0   +40 pkt
  Średnia ocen 5,0 – 4,75   +30 pkt
  Średnia ocen 4,74 – 4,5   +20 pkt
  Średnia ocen 4,49 – 4,0   +10 pkt
  Brak obuwia zmiennego -5 pkt  

 1. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych +5pkt za miesiąc +5 do +15 pkt
  Udział w konkursach szkolnych (również etap) +10 pkt  
  Udział w konkursach  gminnych i powiatowych (również etap) +20pkt  
  Udział w konkursach wojewódzkich (również etap) +30 pkt  
  Udział w konkursie ogólnokrajowym +40pkt  
  Za uzyskanie tytułu laureata (wyróżnienie) +50pkt  

 1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Dba o czystość i estetykę szkoły lub klasy (w tym pomoc w dekoracji i gazetek ściennych) do + 10 pkt  
  przetrzymywanie książki 2 miesiące bez usprawiedliwienia –5 pkt  
  Godne i aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym   do +10 pkt
  Godne i aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim   do +20 pkt
  Rzetelne wypełnianie dyżurów klasowych + 5pkt  
  Niewywiązywanie się z dyżurów klasowych – 5 pkt  
  Reprezentowanie klasy (np. apele, konkursy szkolne) -10pkt do +10 pkt  
  Udział w przygotowaniu apeli i uroczystości szkolnych +10pkt
do +20pkt
 
  Prace społeczne na rzecz szkoły i dbałość środowiska (zbiórka baterii, środki higieniczne, papier ksero, makulatura, karmy dla zwierząt itp.) do + 10 pkt  
  Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć +5pkt
 do +15 pkt
 
  Nie przestrzega zarządzeń wewnątrzszkolnych -5pkt do  -15pkt  
  Nie podejmuje powierzonych mu zadań i pracy na rzecz innych; -5pkt do  -15pkt  

 1. dbałość o honor i tradycje szkoły

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Brak szacunku symboli narodowych            -10  pkt  
  Posiadanie stroju galowego +5 pkt  
  Brak stroju galowego -5 pkt  
  Szczególnie rażące naruszenie swoim wyglądem zewnętrznym i zachowaniem powagi instytucji szkoły lub uroczystości szkolnej -10 pkt do -20 pkt  
  Udział w uroczystościach państwowych +30 pkt  
  Reprezentowanie szkoły (np. spotkania, uroczystości miejskie, wymiana międzyszkolna, sejmik uczniowski) do + 20 pkt  

 • Dbałość o piękno mowy ojczystej

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Udział w akcji Narodowe Czytanie +20 pkt  
  Posługiwanie się poprawną polszczyzną i dbanie o piękno mowy polskiej   +20pkt
  Używanie wulgaryzmów -20pkt  

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Udział w bójkach lub podżeganie do nich -10 pkt do -50 pkt  
  Reaguje na przejawy zła +5pkt
do +20pkt
 
  Brak reakcji na przejawy zła -5pkt
do  -20pkt
 
  Znęcanie się psychiczne i fizyczne -5 pkt do -50 pkt  
  Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych -10 pkt do -20 pkt  
  Posiadanie przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób -5 pkt do -15 pkt  
  Posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe, pali wyroby tytoniowe (papierosy elektroniczne) lub swoją postawą i zachowaniem propaguje postawy sprzyjające uzależnieniom   -10 pkt do -50pkt  
  W czasie wszelkich wycieczek stosuje się do wszystkich poleceń opiekuna grupy. -5 pkt do -20 pkt  
  Samowolne opuszczenie terenu szkoły -5pkt do -10pkt  
  Uszkodzenie ciała -20 pkt do -50pkt  
  Konflikt z prawem karnym, przejawy demoralizacji (postanowienie sądu) -50pkt  
  Noszenie ozdób zagrażających bezpieczeństwu -10 pkt  
  Nieregulaminowy strój -10 pkt -10pkt (wielokrotne upominanie)
  Niestosowny makijaż -10pkt  
  Rozpowszechnia wśród uczniów treści agresywne, okrucieństwo wobec innych, pornografię, obrażające uczucia religijne -15 pkt do -30 pkt  
  Zniesławia dobre imię osób trzecich -15pkt do  -30 pkt  
  Łamanie zakazu noszenia kolczyków przez chłopców -10 pkt  

 • godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Niekulturalne zachowanie się w stosunku wszystkich pracowników szkoły oraz innych osób. -5pkt do -30 pkt  
  Niekulturalne zachowanie się na terenie szkoły i w miejscach publicznych. -5pkt do -20pkt  
  Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji -5pkt do  -20pkt  
  Nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania -10 pkt do -20 pkt  
  Zaśmiecanie -5pkt  
  Oszukiwanie i okłamywanie pracowników szkoły -15 pkt do -30 pkt  
  Fałszowanie dokumentów -20pkt  
  Kradzież -50pkt  
  Niszczenie mienia -15pkt do -50pkt  
  Używanie w czasie zajęć szkolnych sprzętu elektronicznego (np. telefon komórkowy, mp3) -15pkt do -35  
  Wyróżnia się kulturą osobistą, jest życzliwy dla innych osób +5pkt do +20pkt +20 pkt

 • Pomoc i okazywanie szacunku innym osobom

lp. nazwa kryterium każdorazowo na semestr
  Wolontariat do +20 pkt  do +50 pkt  
  Przygotowanie akcji charytatywnych, np. pieczenie ciast, przygotowanie materiałów, fantów od +5pkt do +20 pkt  
  Udział w akcjach charytatywnych (np. zbiórka nakrętek, Szlachetna Paczka) od +5pkt do  +15 pkt  
  Systematycznie udziela pomocy koleżeńskiej w uzgodnieniu
z wychowawcą klasy
do +20 pkt za miesiąc  
  Okazjonalnie udziela pomocy koleżeńskiej +5 pkt za działanie  
  Podejmuje działania na rzecz innych ludzi +10 pkt
do +30 pkt
 

 • Uczeń, który w rażący sposób naruszył zasady oceniania wewnątrzszkolnego  lub zasady współżycia społecznego nie może otrzymać oceny semestralnej/rocznej wyższej niż dobra. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane przez uczniów i stosuje się następującą tabelę przeliczeń przy uwzględnieniu zasady, że awansem na początku każdego semestru, uczeń otrzymuje + 100 punktów:

Łączna liczba punktów Ocena całościowa
Powyżej 301 pkt wzorowa
225 pkt – 300 pkt bardzo dobra
224 pkt – 150 pkt dobra
149 pkt- 50 pkt poprawna
49 pkt- do -25 pkt nieodpowiednia
0 pkt i mniej naganna

§ 82

 1. Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania.
 2. Ocena z zachowania nie może spełniać funkcji represyjnej, nie może też być wyrazem sympatii czy antypatii wobec ucznia.
 3. Ocena z zachowania ma charakter całościowy tzn. obejmuje jak najwięcej sfer postępowania.
 4. Nie oceniamy ucznia na podstawie jednego pozytywnego lub negatywnego czynu.
 5. Podstawą do ustalenia punktacji z zachowania i oceny są wpisy nauczycieli do zeszytu uwag i dziennika danej klasy.
 6. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje na starcie 100 pkt, które w zależności od prezentowanej postawy może zwiększyć lub zmniejszyć.

§ 83

 1. W szkole ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 2. odpowiedzi ustne na pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania lub w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie danego zakresu treści nauczania;
 3. wykonywanie krótkich zadań bądź ćwiczeń (ustnie lub pisemnie) albo innych czynności poleconych przez nauczyciela;
 4. obserwacje działalności uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;
 5. testy umiejętności lub ćwiczenia sprawnościowe;
 6. szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;
 7. prace pisemne, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania lub prace klasowe;
 8. próbne egzaminy dla uczniów klas ósmych;
 9. diagnozy wstępne lub badania wyników nauczania, jako wystandaryzowane testy osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 10. zadania domowe albo prace dodatkowe;
 11. analiza notatek sporządzonych w zeszycie przedmiotowym.
 12. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. rozkładając je równomiernie na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania). Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki. 
 13. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia lub testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także zaangażowanie ucznia w swoją pracę, uzdolnienia oraz predyspozycje.

§ 84

 1. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych, czyli wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania, przeprowadza się co najmniej na koniec etapu nauczania wg harmonogramu ustalonego w planie nadzoru pedagogicznego.
 2. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia uczniów różnymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:
 3. sprawdziany, testy obejmujące dział programowy, wypracowania pisemne lub zadania klasowe – nie częściej niż trzy w tygodniu;
 4. dyktanda, kartkówki obejmujące maksymalnie do trzech tematów – nie częściej niż dwa dziennie.
 5. W klasach I-III szkoły podstawowej:
 6. częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;
 7. sprawdziany pisemne są zapowiadane z tygodniowym  wyprzedzeniem;
 8. poprawa pracy pisemnej przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni polega na podkreśleniu kolorem czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej pisemne prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel podaje punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania poszczególnych ocen. Praca pisemna może zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na najwyższy stopień, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 99-100% przewidzianej liczby punktów. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie tego faktu może być podstawą ustalenia bieżącej negatywnej oceny.
 10. Sprawdzenie przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni) pisemnej pracy ucznia polega na przekreśleniu kolorem czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 11. Jeżeli z przyczyn losowych lub nieobecności ucznia z powodu:
 12. udziału w próbie przed uroczystościami szkolnymi,
 13. udziału w zawodach sportowych,
 14. udziału w konkursach przedmiotowych,
 15. wycieczki
 16. wagarów

uczeń zobowiązany jest do jak najszybszego uzupełnienia w prowadzonych zeszytach i ćwiczeniach zaległego materiału oraz zadań domowych. W przypadku, jeśli uczeń nie mógł napisać prac pisemnych z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania pracy ustala nauczyciel na prośbę ucznia.

 • Nauczyciel może bez zapowiedzi odpytać ucznia, który w wyznaczonym terminie nie pisał zapowiedzianej pracy pisemnej, z przewidzianego sprawdzianem lub testem zakresu materiału nauczania.
 • Poprawa przez ucznia sprawdzianu jest możliwa tylko raz w terminie do dwóch tygodni od daty rozdania poprawionych prac. Miejsce i termin poprawy ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Stopień uzyskany z poprawy sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu.
 • Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń albo niewłaściwa praca na zajęciach może być podstawą do ustalenia negatywnej oceny bieżącej. Za wykonanie dodatkowej pracy nadobowiązkowej nauczyciel może wystawić najwyższą bieżącą ocenę.
 • Szczegółowe sposoby bieżącego oceniania, w tym zasady i warunki poprawiania bieżących ocen, określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości.

§ 85

 1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału w formie ustnej a także poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne albo wychowawca oddziału informują
  w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice są zobowiązani zwrócić potwierdzoną informację w terminie 7 dni od jej otrzymania.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w terminie 3 dni przed śródroczną lub roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
 4. Klasyfikację roczną oraz klasyfikację końcową przeprowadza się nie później niż 4 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o którym mowa w przepisach o organizacji roku szkolnego.

§ 86

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w postaci wniosku z określeniem oceny oczekiwanej mogą być zgłoszone od dnia ustalenia ww. ocen klasyfikacyjnych nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Dyrektor szkoły bada zasadność wniosku, a w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, lub uchybienia trybowi, o którym mowa w ust. 3 lub 4, a także obecności ucznia na kwestionowanych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, w tym udziału ucznia w większości obowiązkowych prac pisemnych, organizuje sprawdzian umiejętności i wiadomości ucznia.
 3. W ciągu 2 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności i wiadomości ucznia, w skład której wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć. Rodzic ucznia może uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora.
 4. Sprawdzenie umiejętności i wiadomości ucznia odbywa się w formie pisemnej oraz ustnej i obejmuje określony zakres, zawarty w wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia oczekiwanej oceny.
 5. Ze sprawdzenia umiejętności i wiadomości ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości
  i umiejętności, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 87

 1. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana w ciągu 2 dni od daty otrzymania wniosku dyrektor powołuje komisję do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, pedagog szkolny, przedstawiciel samorządu klasowego. Rodzic ucznia może uczestniczyć
  w pracach komisji w charakterze obserwatora.
 2. Termin posiedzenia komisji ustala dyrektor i powiadamia o nim niezwłocznie wnioskującego.
 3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona
  i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię
  i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz
  z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 88

Ocena ustalona zgodnie z § 86 i § 87 jest ostateczna.

§ 89

 1. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z egzaminów określają regulaminy.

§ 90

 1. Z egzaminu poprawkowego ma prawo skorzystać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu  poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i informuje o nim na piśmie ucznia i jego rodziców.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, techniki/zajęć technicznych, wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych ma, przede wszystkim, formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – przewodniczący komisji
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator
  1. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – członek komisji.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
 7. na własną prośbę
 8. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 9. Na stanowisko nauczyciela – egzaminatora może być powołany nauczyciel z innej szkoły. Powołanie nauczyciela z innej szkoły odbywa się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 10. Z przeprowadzonego egzaminu  sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
  1. termin egzaminu poprawkowego
  1. imię i nazwisko ucznia
  1. zadania egzaminacyjne
  1. ustaloną ocenę klasyfikacyjną
 11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą notatkę na temat wypowiedzi ustnych ucznia i  zwięzła informację  o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 12. Protokół egzaminów poprawkowych przechowuje się wraz z całą dokumentacją szkolną. Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni mają prawo wglądu do protokołu egzaminacyjnego.
 13. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić w innym – wyznaczonym przez dyrektora – terminie, nie później niż do końca września.
 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 16. Uczeń, który otrzymał warunkową promocję powinien do 31 października zaliczyć wymagany zakres materiału, określony w szkolnym planie nauczania  dla danego poziomu,  z przedmiotu, z którego otrzymał roczną ocenę niedostateczną. Sposób zaliczenia uzgadnia się z nauczycielem przedmiotu.

§ 91

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; dla przedmiotów plastyka, muzyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka/zajęcia komputerowe
  i wychowanie fizyczne ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin przeprowadza się  nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 4. nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji
 5. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
 6. Rodzice ucznia mogą być obecni podczas egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu  sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 8. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 9. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
 10. termin egzaminu poprawkowego
 11. imię i nazwisko ucznia
 12. zadania egzaminacyjne
 13. ustaloną ocenę klasyfikacyjną
 14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o praktycznych zadaniach wykonanych przez ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 15. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem  przepisów zawartych w uoso art.44m i 44n.

§ 92

 1. W szkole dopuszcza się następujące sposoby przekazywania rodzicom informacji
  o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:
 2. kontakty bezpośrednie: zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, indywidualne rozmowy lub zapowiedziane wizyty w domu ucznia,
 3. kontakty pośrednie: rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna, adnotacje
  w zeszycie przedmiotowym, internetowy portal szkolny, poczta elektroniczna albo elektroniczny dziennik.
 4. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązkowe dyżury nauczycielskie wg harmonogramu zamieszczonego
  w planie pracy szkoły.

§ 93

 1. Ustala się następujące warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:
 2. bieżące oceny, spostrzeżenia, komentarze i uwagi zamieszczają nauczyciele oraz wychowawcy w dzienniku elektronicznym, do którego rodzice uczniów mają dostęp;
 3. sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom na terenie szkoły podczas organizowanych spotkań; 
 4. przy każdej zaistniałej potrzebie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca oddziału powiadamiają rodziców o postępach i trudnościach
  w nauce lub zachowaniu ucznia albo o szczególnych jego uzdolnieniach wg wybranego przez siebie sposobu przekazywania informacji;
 5. wychowawcy oddziałów, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizują klasowe spotkania z rodzicami uczniów, na których informują ich o postępach
  i trudnościach w nauce, szczególnych uzdolnieniach i zachowaniu poszczególnych uczniów;
 6. informację o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
  o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca oddziału przekazuje rodzicom uczniów na spotkaniu ogólnoklasowym.
 7. Informację o zebraniu klasowym przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jego odbycia.
 8. W sytuacjach szczególnych wychowawca oddziału bądź pedagog szkolny może udać się
  z zapowiedzianą wizytą do domu ucznia.
 9. Każdy kontakt z rodzicem lub rodzicami ucznia należy udokumentować w dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) lub innej dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 94

 1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń kl. IV-VIII, który ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75
  a z zachowania uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą.
 2. Uczeń klasy programowo najwyższej, oprócz świadectwa z wyróżnieniem, otrzymuje statuetkę „Wzorowego ucznia” lub nagrodę rzeczową.
 3. Statuetkę otrzymuje uczeń, który w klasach IV – VIII uzyskał przynajmniej trzy razy ocenę wzorową zachowania, a w  pozostałych latach bardzo dobrą ocenę zachowania oraz oceny celujące i bardzo dobre.
 4. W szczególnych przypadkach, w tym dla uczniów z dysleksją lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po analizie ocen, decyzje podejmuje rada pedagogiczna.
 5. Odznakę „Mistrz sportu” otrzymuje uczeń kończący edukację szkolną i osiągający znaczące wyniki sportowe/czynny udział w rozgrywkach, w turniejach w rejonie,
  w województwie, w kraju i za granica/ oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
 6. Rodzice ucznia wyróżnionego statuetką  „Wzorowego ucznia” otrzymują list gratulacyjny. List gratulacyjny rodzicom ucznia wyróżnionego przyznaje dyrektor.
 7. Odznaki, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody wręczane są wobec całej społeczności szkolnej.

ROZDZIAŁ XII

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 95

 1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
 2. właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny
  z zasadami higieny pracy umysłowej;
 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 4. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości zasad, warunków
  i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
 9. informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wynikających z wewnątrzszkolnego oceniania;
 10. pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;
 11. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;
 12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 13. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole.
 14. Realizacja praw, o których mowa w ust. 1, polega przede wszystkim na zindywidualizowanej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednich
  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 15. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od stwierdzenia ich naruszenia.
 16. Dyrektor wyjaśnia sprawę będącą przedmiotem skargi bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, od dnia złożenia skargi.
 17. O sposobie załatwienia skargi, dyrektor powiadamia strony pisemnie, w terminie 7 dni od dnia wyjaśnienia sprawy.
 18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 96

 1. Uczeń jest zobowiązany do:
 2. zachowania się w każdej sytuacji w sposób zgodny z postanowieniami statutu;
 3. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; uczestniczenia w zajęciach wynikających
  z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie;
 4. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a zwłaszcza należytej koncentracji i uwagi: nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
 5. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych poleconych przez nauczyciela;
 6. systematycznego uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych albo pozalekcyjnych;
 7. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie
  i formie, tj. usprawiedliwienie sporządzone przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka uczeń przedkłada w ciągu 3 dni od stawienia się na zajęcia szkolne;
 8. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
 9. dbania o piękno mowy ojczystej, godnego i kulturalnego zachowania się w szkole
  i poza nią;
 10. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza:
 11. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, dorosłym
  i kolegom,
 12. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu, przemocy i brutalności,
 13. tolerowania poglądów i przekonań innych,
 14. szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
 15. zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
 16. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, a zwłaszcza:
 17. niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu,
 18. nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
 19. zachowywania czystego i schludnego wyglądu, noszenia odpowiedniego stroju;
 20. przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
 21. troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd;
 22. podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego lub klasowego.
 23. Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia.

§ 97

 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową. Z zastrzeżeniem ust. 2 telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone i schowane.
 2. Uczeń może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach podczas przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi lub po nich.
 3. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu. Następnie nauczyciel przekazuje telefon lub urządzenie do sekretariatu szkoły, skąd odbiera go osobiście rodzic ucznia.  O zaistniałej sytuacji nauczyciel bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału.

§ 98

 1. Ucznia można nagrodzić za:
 2. wybitne osiągnięcia w nauce;
 3. wzorową postawę uczniowską;
 4. reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
 5. działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
 6. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, mogą być:

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;

2) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły;

3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców ucznia;

4) dyplom uznania od dyrektora szkoły;

5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora szkoły.

 • Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 • Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 • Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
  z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
 • Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do dyrektora szkoły.
 • Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania, o czym informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 99

 1. Za uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 96 statutu, uczeń może zostać ukarany:
 2. upomnieniem wychowawcy klasy;
 3. pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
 4. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;
 5. pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły;
 6. obniżeniem oceny zachowania;
 7. przeniesieniem do równoległej klasy.
 8. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia, tj.:
 9. używania lub rozpowszechniania alkoholu, narkotyków lub „dopalaczy”;
 10. zagrożenia zdrowia lub życia innych uczniów;
 11. dewastacji majątku szkolnego lub przywłaszczenia cudzego mienia.
 12. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 13. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada dyrektor szkoły.
 14. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 15. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5.
 16. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
 17. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio, z tym że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ XIII

 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

§ 100

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub zajęć zorganizowanych przez szkołę. 
 2. Procedurę postępowania w przypadkach nagłych zachorowań, wypadków oraz zaistnienia konieczności udzielenia pierwszej pomocy określa dyrektor szkoły. 

§ 101

 1. Dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki po zakończeniu zajęć, mogą uczęszczać na zajęcia do świetlicy szkolnej. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy. 
 2. Za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurny zgodnie z harmonogramem. 
 3. Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 7.40. 
 4. Nauczyciela mającego dyżur, nieobecnego w szkole, zastępuje nauczyciel zgodnie
  z księgą zastępstw. 
 5. Za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych, zawodów sportowych, wycieczek, zielonych szkół, dyskotek itp. odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.
 6. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia przyczyny nieobecności ucznia. 
 7. W pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów
  z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią. O zasadach tych należy przypominać podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii itp.
 8. W każdej pracowni, w tym komputerowej, w widocznym miejscu, znajduje się ustalony przez dyrektora szkoły regulamin bezpiecznego zachowania i postępowania, z którym zapoznaje się uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym. 
 9. W salach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier
  i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania.
 10. Wyjścia poza szkołę, wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły odbywają się zgodnie
  z odrębnymi przepisami oraz z regulaminem wydanym na podstawie § 19 ust. 2 statutu.  Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach w klasie wskazanej przez wychowawcę. 
 11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę rodzica (lub poprzez dziennik elektroniczny). 
 12. Uczeń, który zachorował, może udać się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów. 
 13. Nauczyciel po ostatniej lekcji w klasach I-VI ma obowiązek odprowadzenia dzieci
  do szatni i przypilnowania porządku podczas ubierania się. Dzieci pozostające w świetlicy odprowadzane są tam przez nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję. 
 14. Pokój nauczycielski oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się
  w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję
  o zasadach udzielania tej pomocy.  

ROZDZIAŁ XIV

CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 102

 1. Szkoła posiada symbole szkolne: sztandar i godło szkoły.
 2. Sztandarem szkoły opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela opiekuna samorządu szkolnego.
 3. Poczet powoływany jest spośród uczniów klas VI – VIII wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce i w zachowaniu: 2 zespoły po 4 osoby (chorąży, 2 asysty i uczeń rezerwowy).
 4. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swoimi insygniami: biało – czerwone szarfy i białe rękawiczki.
 5. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych na zaproszenie innych szkół, instytucji lub organizacji.
 6. Podczas uroczystości  żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).
 7. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu.
 8. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”.
 9. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego
  w trakcie komendy „Do hymnu”, w trakcie ślubowania klas pierwszych i pożegnania klas ósmych, w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy oraz w trakcie uroczystości kościelnych.
 10. Godło szkoły prezentuje uproszczony wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, dyplomach życzeniach itp.
 11. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe oraz dni patrona szkoły. 
 12. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
 13. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 14. ślubowanie klas pierwszych,
 15. Dzień Edukacji Narodowej
 16. Narodowe Święto Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 Maja,
 17. Dzień Patrona Szkoły,
 18. uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

ROZDZIAŁ XV

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I KOŃCOWE

§ 103

 1. W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 2. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami szkoły sprawuje higienistka szkolna, o której mowa w odrębnych przepisach.
 3. Do zadań higienistki szkolnej należy w szczególności udzielanie pomocy doraźnej
  w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz czuwanie nad prowadzeniem okresowych badań i bilansów zdrowia dzieci i młodzieży.
 4. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określają odrębne przepisy.

§ 104

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.
 2. Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły lub, za jego zgodą, nauczycielem opiekunem praktyki a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 105

 1. Szkoła prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii
  i organizacji politycznych.
 3. Zasady funkcjonowania związków zawodowych w szkole regulują odrębne przepisy.

§ 106

 1.  Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 107

 1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy.

Aneks nr 1 do statutu uchwalony w dniu 13 marca 2019r.

W rozdziale XI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w § 81 następujące punkty otrzymują brzmienie:

Uczeń wywiązuje się ze swoich obowiązków.    
Nosi potrzebne przybory, podręczniki, zeszyty, ćwiczenia oraz strój na wf; systematycznie odrabia zadania   +20pkt
Brak potrzebnych przyborów, podręczników, zeszytów, ćwiczeń oraz stroju na wf; Nie odrabia systematycznie zadań domowych, nie uzupełnia ćwiczeń; Każdorazowo -5pkt  
Za każde nieusprawiedliwione spóźnienie – 5pkt  
Za ucieczkę z lekcji (w tym również zajęcia na świetlicy, zajęcia rewalidacyjne) -20 pkt za  1 godzinę  
Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę   po -5pkt
Brak negatywnych uwag +10 pkt za każdy miesiąc  
II. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.    
Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych   +30pkt
III. Postępowanie zgodne z dobrem społeczność szkolnej.    
Godne i aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym   do +20 pkt
Godne i aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim   do +30 pkt
Rzetelne wypełnianie dyżurów klasowych + 5pkt do +15 pkt  
Nie przestrzega zarządzeń wewnątrzszkolnych – 10 pkt  
IV. Dbałość o honor i tradycje szkoły.    
Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym +20 pkt  
Udział w uroczystościach państwowych (np. 3 maja, 11 listopada) +20 pkt  
Reprezentowanie szkoły (w tym przygotowanie np. spotkań, uroczystości miejskich, wymiany międzyszkolnej, sejmiku uczniowskiego) do + 50 pkt  
V. Dbałość o piękno mowy ojczystej.    
Używanie wulgaryzmów i niestosownych gestów -20pkt  
VI. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.    
Znęcanie się psychiczne i fizyczne, cyberprzemoc -5 pkt do -50 pkt  
Fotografowanie lub filmowanie osób, zdarzeń  bez zgody uczestników. -5 pkt do -50 pkt  
Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób. -5 pkt do -50 pkt  
Posiadanie przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób -5 pkt do -30 pkt  
Posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe, pali wyroby tytoniowe (papierosy elektroniczne) lub swoją postawą i zachowaniem propaguje postawy sprzyjające uzależnieniom   -10 pkt do -100pkt  
Samowolne opuszczenie terenu szkoły -30pkt  
 Niestosowny strój codzienny (w tym np. ubranie z napisami i symbolami wulgarnymi, propagującymi używki), brak stroju odświętnego, pomalowane paznokcie, farbowane włosy wyzywająca biżuteria, makijaż itp.) -10 pkt  
VII. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.    
Fałszowanie dokumentów -30pkt  
Kradzież; wyłudzanie np. pieniędzy -50pkt  
Celowe niszczenie mienia szkoły, hali sportowej lub własności innej osoby (instytucji). -15pkt do -50pkt  
Niewykonanie poleceń pracowników placówki -20 pkt  
Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) –punkty ujemne w zależności od wagi czynu Od -5 pkt do -30 pkt  

Dodatkowo pkt 3, 4, 5 i 7 otrzymują brzmienie:

 • Uczeń, który otrzyma – 40 punktów  (poza dodatnimi punktami) w semestrze nie może mieć oceny wzorowej.
 • Uczeń, który otrzyma – 50 punktów  (poza dodatnimi punktami) w semestrze nie może mieć oceny bardzo dobrej.
 • Uczeń, który otrzyma – 60 punktów (poza dodatnimi punktami) w semestrze nie może mieć oceny dobrej.
 • Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu

Aneks nr 2 do statutu uchwalony w dniu 19 czerwca 2020r.

W Regulaminie oceniania zachowania § 94 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Statuetkę otrzymuje uczeń, który w klasach IV – VIII uzyskał przynajmniej trzy razy ocenę wzorową zachowania, a w  pozostałych latach bardzo dobrą ocenę zachowania oraz oceny celujące, bardzo dobre i maksymalnie 3 oceny dobre”.

Aneks nr 3 do statutu uchwalony w dniu 8 grudnia 2020r.

W § 43 dodaje się punkt a i otrzymuje on brzmienie:

„W roku szkolnym 2020/21 rok szkolny dzieli się na 2 okresy, pierwszy semestr roku od rozpoczęcia roku szkolnego do 29 stycznia 2021, a drugi semestr od 1 lutego 2021 do ostatniego dnia przed feriami letnimi.”

W § 77 dodaje się punkt a i otrzymuje on brzmienie:

„Klasyfikacja śródroczna w roku szkolnym 2020/21 przeprowadzona będzie w ostatnim tygodniu stycznia”.

W § 80 pkt 1 w tabelce w kolumnie 2 „elementy treści nauczania” dotyczące oceny celującej wprowadza się następujące zmiany:

Zastępuje się treść:

„Znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji); stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; wynikające z indywidualnych zainteresowań; zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych”.

Dodając treść:

„Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania”.

Przewiń do góry
Skip to content